Zpracování osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna

2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu Volejbalový klub VK Dvůr Králové n.L. z.s.  (dále jen „Správce“), 

 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen  „ZOPS“) zpracovávat moje 

·         jméno a příjmení, 

·         rodné číslo

·         datum narození, 

·         adresu místa pobytu, 

·         u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. 

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

·         příslušnému sportovnímu Svazu – Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.   České unii sportu 

·         MŠMT 

·         příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 

 

a to za účelem 

·         vedení evidence členské základny  

·         identifikace na tréninkových jednotkách  

·         žádosti o dotace 

 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu. 2 Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚDAJŮ VAŠEHO DÍTĚTE

 Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) 

·         fotografie,  

·         videa,  

·         zvukové záznamy,  

·         sportovní výsledky 

 

za účelem 

·         marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),  

·         prezentace na webu,  

·         prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),  

·         prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval  

·         telefonní číslo zákonného zástupce  

·         e-mail zákonného zástupce  

·         rodné číslo dítěte 

 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje a údaje mého dítěte byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

 

·         příslušnému sportovnímu Svazu – Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.   České unii sportu 

·         MŠMT 

·         příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

·         mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), 

·         požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

·         na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17

Nařízení,  

·         na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,  

·         na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,  

·         odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,  

·         podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji zaškrtnutím políčka při odeslání elektronické přihlášky ze stránek správce, www.vkdk.cz/prihlaska